Instrukcja podczas zagrożeń


Opracowano na podstawie materiałów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA POWÓDŹ

Pogotowie przeciwpowodziowe – wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm przeciwpowodziowy – ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

1. PRZED POWODZIĄ

 • dowiedz się u władz lokalnych jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe twojego miejsca zamieszkania, gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia. Ważna jest informacja dotycząca dróg samodzielnej ewakuacji, pozwalających szybko i bezpiecznie dotrzeć do punktów ewakuacji. Warto także ustalić punkt kontaktowy, w którym członkowie rodziny spotkaliby się po wystąpieniu powodzi, gdyby dotarcie do domu było niemożliwe. Przy jego wyborze należy pamiętać aby nie znajdował się na terenie zalewowym.
 • mieszkając na terenie zagrożonym zalaniem należy zadbać o odpowiednią polisę, uwzględniającą, w zależności od potrzeb, ubezpieczenie nieruchomości i mienia;
 • zapoznaj się ze sposobami alarmowania, które będą mogły być zastosowane podczas powodzi, np. sygnały alarmowe, dzwony kościelne czy komunikaty radiowe;
 • w celu zmniejszenia ryzyka podtopienia terenu na skutek wystąpienia intensywnych opadów deszczu, niezbędne jest utrzymywanie sprawnego systemu odprowadzania wody z dachu. Zadbanie by ukształtowanie terenu wokół domu umożliwiało odpływ wód deszczowych z okolic budynku oraz utrzymywanie drożnych studzienek kanalizacyjnych, tzw. burzówek.
  Niedrożność rowów odwadniających i przepustów także może być przyczyną podtopień. Konieczne jest ich regularne odmulanie, wykaszanie, oczyszczanie ze śmieci i gałęzi.

2. W CZASIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

 • włącz radio na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania, nieprzejezdnych drogach;

  lokalne rozgłośnie radiowe w regionie tarnowskim
  RDN MAŁOPOLSKA:103,6 FM
  ESKA TARNÓW:98,10 FM
  RADIO KRAKÓW:101,00 FM

 • jeżeli masz dostęp do Internetu, monitoruj prognozy pogody i stanu zagrożenia, w tym również wskazania lokalnych systemów ostrzegania przed powodzią;
 • miejsca sypialne i wartościowe rzeczy przenieś na górne kondygnacje budynku;
 • przygotuj i umieść w bezpiecznym miejscu lekarstw, dowody tożsamości (również akty urodzenia), kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe;
 • jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny;
 • naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody;
 • zgromadź w domu niezbędną ilość żywności o długotrwałej ważności do spożycia, wodę i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne;
 • zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie
 • dbaj o to, aby twój telefon komórkowy był przez cały czas w pełni naładowany;
 • jeśli masz sprzęt pływający – utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie, itp.) i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia;
 • pojazdy i maszyny rolnicze z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca;
 • w przypadku ewakuacji określ kto i co ze sobą zabiera;
 • przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi, przygotuj worki z piaskiem;
 • paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce;
 • przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji;
 • rozważ ewakuację zwierząt po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Jest ona zawsze dużo trudniejsza niż ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający będący w dyspozycji straży pożarnej czy wojska często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt;
 • zabezpiecz substancje niebezpiecznej takie jak pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne;
 • zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem i środkami chemicznymi.

3. W CZASIE POWODZI

Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko. Oprócz bezpośredniego zagrożenia utonięciem, musisz liczyć się z narażeniem na choroby zakaźne, brakiem prądu, wody i kanalizacji. W razie konieczności możesz nie otrzymać pomocy na czas.
Decydując się na pozostanie na terenie zagrożonym, nie kieruj się potrzebą ochrony budynku. Teren zostanie zabezpieczony przez właściwe służby.
 • gdy zagrożenie powodziowe pojawi się nagle, wyłącz główne zasilanie elektryczne, odłącz sieć gazową i wodociągową, a także zamknij zasuwy (zawory) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe oraz uszczelnij szambo;
 • w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone miejsca;
 • w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112;
 • włącz radio zasilane bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji;
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. Pamiętaj, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu. Miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubranie, śpiwory i koce (zgromadzone w górnych partiach domu lub mieszkania);
 • w miarę możliwości na wyższych kondygnacjach napełnij pojemniki wodą, po ich wcześniejszym wysterylizowaniu;
 • w gospodarstwie domowym nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona;
 • w przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrań karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów. Zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym – w ten sposób łatwiej odnajdzie Cię rodzina;
 • jeżeli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Większość samochodów może zostać poniesiona przez wodę. Jeżeli zbliżasz się do zalanej drogi, zawróć i jedź inną. Najlepiej poruszać się drogami wyznaczonymi przez władze.
 • nie chodź po zalanych terenach jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki, wybierz miejsce bez silnego nurtu;
 • postaraj się nie panikować, bądź rozsądny. Stosuj się do poleceń prowadzących akcję ratowniczą;
 • staraj się pomagać innym, w tym podmiotom ratowniczym, np. w napełnianiu i układaniu worków z piaskiem.

4. PO POWODZI

 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego;
 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami do przewozu wody pitnej;
 • bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu;
 • często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi;
 • wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi;
 • poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach, które zaobserwujesz na twoim terenie;
 • sprawdzaj czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity. Sprawdź instalację gazową i elektryczną. W przypadku wątpliwości zgłoś to nadzoru budowlanego, lokalnych władz samorządowych i do ubezpieczyciela. W czasie oględzin zabudowań używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek;
 • jeżeli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu zrób zdjęcia bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń. Materiał ten będzie przydatny przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej;
 • odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów. Zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wysusz i wymaluj.