O Projekcie


Projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeka Biała Tarnowska” szansą na ograniczenie strat powodziowych dla każdego mieszkańca.

Celem projektu jest uruchomienie nowoczesnego systemu ESOP (Elektroniczny System Ostrzegania Powodziowego) informującego o czasie i miejscu wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz jego skali dla miejscowości leżących w zlewni rzeki Biała Tarnowska. ESOP to narzędzie wspomagające podejmowanie wczesnych decyzji w obliczu zagrożenia powodziowego. Ostrzeżenia powodziowe generowane są z wyprzedzeniem do 48 godzin oraz weryfikacją prognoz co 6 godzin. System wykorzystuje wszelkie dostępne informacje do przeprowadzenia zautomatyzowanej analizy hydrologicznej i hydraulicznej sytuacji w zlewni. System wykorzystuje prognozy meteorologiczne oraz zamontowane na terenie zlewni urządzenia pomiarowe a także opracowane mapy zalewowe, które obrazują wielkość i zasięg ewentualnych zagrożeń powodziowych na obszarze zlewni. Co ważne, system jest dostępny nie tylko dla służb kryzysowych ale również, za pośrednictwem Internetu, dla każdego mieszkańca. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest sprawdzenie zagrożenia powodziowego na terenie swojego miejsca zamieszkania z dowolnego miejsca, pod warunkiem aktualnego dostępu do sieci www.

Gminy biorące udział w projekcie znajdują się na terenie powiatu tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego. Są to: Bobowa, Ciężkowice, Gromnik, Gmina Grybów, Miasto Grybów, Krynica, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Gmina Tarnów, Miasto Tarnów, Tuchów.

Liderem Projektu jest Powiat Tarnowski.

Partnerami projektu są: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Całkowita wartość projektu: 800 000 zł

Dotacja Ministra Rozwoju Regionalnego: 720 000 zł

Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Studium Wykonalności

Raport Końcowy